Quản lý tài sản nhà nước tại doanh nghiệp: Bổ sung quy định mới

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn