Kho bạc nhà nước: Giải thể, sát nhập 43 phòng giao dịch cấp tỉnh

.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và đã cắt giảm được 122 phòng tại KBNN cấp tỉnh, giảm trên 1900 tổ tại KBNN cấp huyện.

Ảnh minh họa

Mới đây, thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 04 nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, Kho bạc nhà nước quyết định tổ chức sáp nhập 43 phòng giao dịch. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc giải thể 43 phòng giao dịch của KBNN tỉnh.

Việc sắp xếp lại các phòng giao dịch KBNN cũng phù hợp với Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đồng thời, trong thời gian tới Kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Mục đích là để từ đó, một mặt cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN; mặt khác, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống KBNN theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020.

KBNN đã có văn bản gửi các KBNN tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) đề nghị các chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị KBNN trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo ông Tạ Anh Tuấn cho biết, việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch KBNN có cả những thuận lợi và khó khăn nhất định đối với hệ thống KBNN. Cụ thể, việc sáp nhập 43 phòng giao dịch cũng có một số tác động, ảnh hưởng nhất định đối với KBNN. Bởi việc thay đổi này liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, nên có thể có nơi, có lúc, có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định. Tuy nhiên, đây là những thách thức không lớn.

Ngọc Linh

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn